Jak vybrat tu pravou formu podnikání pro vás?

Formy Podnikání

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání je v České republice velmi rozšířené. Představuje skvělou možnost, jak začít podnikat samostatně a být svým vlastním pánem. Založení živnosti je poměrně jednoduché a nenáročné, oproti založení společnosti s ručením omezeným. Živnostník ručí za své závazky celým svým majetkem. Existují dva typy živností: ohlašovací a koncesované. Mezi ohlašovací živnosti patří například kadeřnictví, truhlářství nebo obchodní činnost. Koncesované živnosti, jako je například provozování taxislužby nebo hostinské činnosti, vyžadují splnění speciálních podmínek a získání povolení od úřadu. Živnostenské podnikání má své výhody i nevýhody, proto je důležité si před jeho zahájením vše důkladně promyslet a zvážit svá očekávání a možnosti.

Obchodní společnosti

V České republice existuje několik typů obchodních společností, které se liší svou právní formou, kapitálovými požadavky a odpovědností společníků. Mezi nejběžnější patří společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.). Společnost s ručením omezeným je vhodná pro menší a střední podniky, zatímco akciová společnost je určena pro větší firmy s vyšším kapitálem. Další možností je veřejná obchodní společnost (v.o.s.) nebo komanditní společnost (k.s.), které se hodí pro společné podnikání více osob. Výběr správné právní formy je klíčový pro fungování a rozvoj firmy.

Družovní podnikání

Družstevní podnikání je v Česku stále populárnější formou podnikání, která v sobě spojuje prvky podnikání a spolupráce. Družstvo je dobrovolné sdružení osob, které se spojily za účelem podnikání nebo zajišťování jiných hospodářských, sociálních nebo kulturních potřeb svých členů.

Základním dokumentem družstva jsou stanovy, které upravují jeho fungování. Členové družstva ručí za závazky družstva pouze do výše svého nesplaceného členského vkladu. Družstvo je právnickou osobou a má vlastní majetek.

Družstevní podnikání má v Česku dlouhou tradici, a to zejména v zemědělství a v oblasti bytového hospodářství. V posledních letech se však družstva prosazují i v dalších odvětvích, jako je například sociální podnikání, kultura nebo energetika.

Veřejně prospěšné organizace

Veřejně prospěšné organizace (VPO) hrají v České republice důležitou roli. Zaměřují se na aktivity sloužící veřejnosti v mnoha oblastech, jako je sociální oblast, kultura, ekologie nebo vzdělávání. Mezi VPO patří nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, spolky a ústavy. Tyto organizace se liší svou právní formou a zaměřením, ale spojuje je neziskový charakter a cíl přispívat k lepší společnosti. VPO jsou financovány z různých zdrojů, jako jsou dary od jednotlivců, granty, dotace nebo vlastní podnikatelská činnost. Díky své činnosti a nezávislosti na státu přinášejí VPO do společnosti rozmanitost, inovativní řešení a pomáhají řešit důležité společenské otázky.

Nadace a nadační fondy

V České republice existují dva hlavní typy nadačních organizací: nadace a nadační fondy. Ačkoliv se jejich názvy podobají, liší se v několika klíčových aspektech. Nadace je obvykle zaměřena na dlouhodobé cíle a má širší rozsah působnosti. Zřizuje se za účelem podpory obecně prospěšných cílů, jako je například vzdělávání, kultura nebo věda. Nadační fond je oproti tomu úžeji zaměřený a jeho existence je často spojena s konkrétním projektem nebo účelem. Založení nadačního fondu je také administrativně méně náročné.

Státní podnikání

Státní podnikání je ekonomická aktivita, kterou vykonává stát prostřednictvím jím vlastněných a řízených podniků. Tyto podniky se nazývají státní podniky a obvykle působí v oblastech, jako je energetika, doprava, infrastruktura nebo těžký průmysl. Důvody pro existenci státního podnikání se liší, ale často zahrnují zajištění strategických odvětví, kontrolu nad monopoly, poskytování veřejných statků a služeb nebo podporu zaměstnanosti. Státní podnikání však může čelit i kritice, například kvůli neefektivnosti, korupci nebo nedostatku inovací. V posledních desetiletích došlo v mnoha zemích k trendu privatizace státních podniků, nicméně státní podnikání i nadále hraje důležitou roli v ekonomikách mnoha států.

Volná živnost vs. koncese

V Česku existují dva základní typy živností – volné a koncesované. Volná živnost je jednodušší na založení a provozování. Nevyžaduje žádné zvláštní povolení, stačí splnit všeobecné podmínky, jako je dosažení věku 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Mezi volné živnosti patří například kadeřnictví, truhlářství nebo maloobchodní prodej.

Koncesovaná živnost je naopak vázána na získání speciální licence – koncese. Ta se uděluje na základě splnění přísnějších podmínek, které se liší podle konkrétní živnosti. Může se jednat o požadavky na vzdělání, praxi, technické vybavení nebo finanční zajištění. Mezi koncesované živnosti patří například provozování taxislužby, cestovní kanceláře nebo poskytování telekomunikačních služeb.

Publikováno: 03. 06. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: Tomáš Durčák

Tagy: formy podnikání